Thủ tục thành lập doanh nghiệp (P3)

Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Đ7.3. Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.
Đ7.5. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của VN và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ KH và ĐT (Tổng cục TK) để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.
Đ7.8. DN được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của PL và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của DN thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của PL chuyên ngành.
Đ29.3. Các thông tin trên GCN/ĐKDN có giá trị pháp lý kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh cấp GCN/ĐKDN. DN có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp GCN/ĐKDN, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.