Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

1. Đối tượng áp dụng

Nhóm 1: Cơ sở kinh doanh chế tác, mua bán vàng bạc, đá quý
Nhóm 2: Doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ; hộ kinh doanh cá thể…

2. Công thức xác định

Đối với hoạt động chế tác, mua bán vàng… Thuế GTGT phải nộp = GTGT x Thuế suất
Đối với các đối tượng khác
Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x Tỷ lệ VAT

3. Nơi nộp thuế

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng phương pháp trực tiếp có cơ sở sản xuất ở tỉnh, thành phố khác nơi đóng trụ sở chính hoặc có hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với doanh thu phát sinh ở ngoại tỉnh tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất, nơi bán hàng vãng lai. Doanh nghiệp, hợp tác xã không phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu tại trụ sở chính đối với doanh thu phát sinh ở ngoại tỉnh đã kê khai, nộp thuế.