Thuế GTGT và XNK của nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất; gia công hàng xuất khẩu

Chính sách thuế GTGT và thuế Xuất nhập khẩu đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất; gia công hàng xuất khẩu

– Căn cứ Khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014) quy định:
Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT
…20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài.
– Căn cứ Khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 01/09/2016) quy định:
“Điều 16. Miễn thuế
…6. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu; sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia công; sản phẩm gia công xuất khẩu.
Sản phẩm gia công xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trong nước có thuế xuất khẩu thì không được miễn thuế đối với phần trị giá nguyên liệu, vật tư trong nước tương ứng cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu.
…7. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu”.
Kết luận
Trước 01/01/2014: ân hạn nộp thuế GTGT và XNK 275 ngày (với điều kiện: có cơ sở sản xuất, thiết bị sản xuất thuộc quyền sở hữu tại việt nam, xuất nhập khẩu 2 năm liên tục, không còn dư nợ thuế XNK, không bị xử phạt kế toán trong 2 năm, thanh toán qua ngân hàng với hàng nhập khẩu), sau thời hạn này phải kê khai nộp thuế GTGT và XNK
Từ 01/01/2014 đến trước ngày 01/09/2016 đối với hàng hoá là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu thì sau thời hạn 275 ngày công ty chỉ kê khai nộp thuế nhập khẩu đối với phần nguyên liệu, vật tư chưa xuất khẩu. Trường hợp công ty chuyển tiêu thụ nội địa thì phải kê khai nộp thuế GTGT và thuế nhập khẩu.
Từ ngày 01/09/2016, hàng hoá là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu, không phải kê khai nộp thuế GTGT. Trường hợp công ty chuyển tiêu thụ nội địa thì phải kê khai nộp thuế GTGT và thuế nhập khẩu.