Thuế TNCN 2017

1. Người nộp thuế

Các loại người nộp thuế
– Cá nhân cư trú
– Cá nhân không cư trú
Tiêu chí xác định
– Tổng số ngày có mặt ở Việt Nam trong năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục…
– Nơi ở thường xuyên
Phân biệt nghĩa vụ thuế của cá nhân cư trú và không cư trú

2. Thu nhập chịu thuế

Các khoản thu nhập chịu thuế
– 10 khoản TNCT theo nguồn phát sinh, dịch vụ tư vấn thuế
– Phạm vi xác định TNCT của cá nhân cư trú và không cư trú
Nguyên tắc chung khi xác định TNCT
– Là thu nhập trước thuế TNCN (Gross of PIT)
– Không tính thu nhập miễn thuế và thu nhập được trừ vào TNCT
– Đồng tiền xác định TNCT
– Thời điểm tính thuế
Phân nhóm TNCT theo phương pháp xác định
Lưu ý cách xác định TNCT từ tiền lương

3. Thu nhập miễn thuế

Phân loại thu nhập miễn thuế theo đạo lý
– Mục tiêu xã hội
– Mục tiêu kinh tế
Lưu ý một số khoản cụ thể
– Tiền lương trả tăng thêm do làm thêm giờ…
– Nhà ở, đất ở duy nhất

4. Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế

Đối tượng khai thuế
• Tổ chức cá nhân chi trả
• Người nộp thuế
Nguyên tắc kê khai: Khấu trừ tại nguồn kết hợp với tự kê khai
Kỳ khai thuế
• Tạm tính theo tháng/quý và quyết toán thuế theo năm
• Lần phát sinh/chi trả
Quyết toán thuế
• Loại thu nhập phải quyết toán thuế
• Đối tượng khai quyết toán thuế
• Ủy quyền khai quyết toán thuế
Phương pháp kê khai thuế tùy thuộc vào:
Loại đối tượng nộp thuế
Loại thu nhập
Đối tượng kê khai: Người chi trả thu nhập/người nộp thuế