Tổng quan kế toán chi phí tính giá thành (P1)

dịch vụ kế toán tại bình thạnhTổng quan kế toán chi phí tính giá thành

Những lưu ý khi tập hợp chi phí

Chi phí NVLTT (TK621)

Giá trị NVL thừa chưa sử dụng hết
Giá trị phế liệu thu hồi từ sản xuất
Giá trị vật liệu vượt mức bình thường
Giá trị vật liệu dùng để sửa chữa sản phẩm hỏng trong và ngoài định mức (Hạch toán riêng được)
 Những lưu ý khi tập hợp chi phí

Chi phí nhân công trực tiếp (TK 622)

Chi phí nhân công vượt mức bình thường
Chi phí nhân công sửa chữa sản phẩm hỏng trong và ngoài định mức (Hạch toán riêng được)
 Những lưu ý khi tập hợp chi phí.

Chi phí sản xuất chung (TK 627)

 Chi phí SXC vượt mức bình thường
 Chi phí nhân công sửa chữa sản phẩm hỏng trong và ngoài định mức (Hạch toán riêng được)
 Xử lý chi phí SXC cố định khi kết chuyển để tính giá thành sản xuất