Tổng quan về kế toán chi phí, tính giá thành (P1)

dịch vụ kế toán tại bình thạnhTổng quan về kế toán chi phí, tính giá thành

 Các cách phân loại chi phí
 Phân loại theo chức năng của chi phí (mục đích, công dụng)
 Phân loại theo bản chất kinh tế của chi phí
 Phân loại theo phương pháp tập hợp chi phí
 Phân loại theo mối quan hệ của chi phí với mức độ hoạt động của doanh nghiệp
 Phân loại theo chức năng của chi phí (mục đích, công dụng)
 Chi phí sản xuất gồm: Chi phí NVLTT, chi phí NCTT và chi phí SXC
 Chí phí ngoài sản xuất: Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp…
 Phân loại theo bản chất kinh tế của chi phí
 Chi phí NVL,
 Chi phí nhân công
 Chi phí khấu hao TSCĐ
 Chi phí dịch vụ mua ngoài
 Chi phí khác
Lưu ý: Phân loại chi phí theo mối quan hệ của chi phí với mức độ hoạt động
Chi phí cố định
Chi phí biến đổi
Chi phí hỗn hợp
 Cách phân tích chi phí hỗn hợp thành chi phí cố định và chi phí biến đỗi (Phương pháp “Tối đa, tối thiểu”)