Tổng quan về giá thành, các loại giá thành (P2)

Tổng quan về giá thành, các loại giá thành

 Định nghĩa giá thành
 Các loại giá thành xét theo phạm vi chi phí và thời điểm tính giá thành
 Giá thành sản xuất theo biến phí
 Giá thành sản xuất có phân bổ hợp lý định phí
 Giá thành sản xuất đầy đủ
 Giá thành toàn bộ theo biến phí
 Giá thành toàn bộ của sản phẩm tiêu thụ

Các phương pháp tính giá thành.

Tổng quan

o Quy trình tính giá thành là tính giá tài sản gồm:
o Tính giá sản phẩm dở dang
o Tính giá sản phẩm hỏng
o Tính giá sản phẩm phụ
o Tính giá SP hoàn thành
o Quy trình tính giá thành mang đặc điểm tính giá hàng tồn kho (bình quân, đích danh, nhập trước xuất trước)