Tổng quan về giá thành (P3)

Tổng quan về giá thành

o Về mặt kĩ thuật, tính giá thành là phân bổ chi phí SX (Áp dụng phân bổ ở những mức độ và theo thủ tục khác nhau)
o Tiêu thức phân bổ cơ bản:
o Kết quả sản xuất (khối lượng và khối lượng tương đương)
o Hoặc các tiêu chuẩn về giá trị (Giá thành định mức hoặc kế hoạch)

Khái niệm “Khối lượng tương đương”

 Là một chỉ tiêu hiện vật mang tính danh nghĩa
 Được xác định để phân bổ chi phí
 Được tính theo từng khoản mục chi phí và theo từng phương pháp (bình quân, nhập trước xuất trước)
 Tính trên cơ sở: Khối lượng thực tế và tỷ lệ hoàn thành từng khoản mục chi phí
 Các chỉ tiêu chủ yếu:
 Sản phẩm dở dang đầu kì đã hoàn thành
 Sản phẩm mới sản xuất đã hoàn thành
 Sản phẩm dở dang cuối kì