Tổng quan về giá thành (P4)

Tổng quan về giá thành

Xác định KL tương đương phương pháp bình quân

 Tổng khối lượng tương đương gồm:
 Khối lượng tương đương của sản phẩm hoàn thành trong kì
Q’ht = Qht x 100%
 Khối lượng tương đương của SPDD cuối kì
Q’dck = Q dck x m c (%)

Xác định KL tương đương theo phương pháp NT-XT

 Tổng khối lượng tương đương gồm:
 Khối lượng tương đương của SP dở đầu kì trong kì đã hoàn thành:
Q’dđk = Qdđk ( 100%- mđ%)
 Khối lượng tương đương của sản phẩm mới đưa vào SX và đã hoàn thành trong kì
Q’ht = (Qht – Qdđk) x 100%
 Khối lượng tương đương của SPLD cuối kì
Q’dck = Q dck x m c (%)