TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ KINH DOANH (TT)

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ KINH DOANH (TT)

Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ in

Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 25 Nghị định này, cơ sở kinh doanh dịch vụ in có trách
nhiệm:
1. Ban hành nội quy quy định về đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy và chữa cháy, niêm yết tại
nơi dễ thấy, dễ đọc.
2. Bảo quản nguyên liệu và sản phẩm in phải đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy.
3. Chỉ được nhận chế bản, in, gia công sau in những sản phẩm có đủ thủ tục, giấy tờ hợp pháp và
có hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật.
4. Không được in những tài liệu có nội dung trái với đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc
và các tài liệu khác trái với quy định của pháp luật.
Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di
động
Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 25 Nghị định này, cơ sở kinh doanh các thiết bị gây nhiễu,
phá sóng thông tin di động có trách nhiệm:
1. Chỉ kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động có nguồn gốc, xuất xứ hợp
pháp.
2. Bố trí kho bảo quản chặt chẽ, an toàn các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động.
3. Chỉ được phép bán các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động cho các cơ quan, tổ chức
khi có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền của Công an hoặc Quân đội theo quy định
của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hoặc cơ quan, tổ chức khác khi được Thủ tướng Chính phủ cho
phép sử dụng.
4. Hàng quý phải gửi báo cáo, kèm theo thống kê danh sách cơ quan đã mua thiết bị gây nhiễu,
phá sóng thông tin di động gửi cơ quan Công an có thẩm quyền.

5. Khi thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động bị hư hỏng phải tổ chức tiêu hủy.