TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ KINH DOANH (TT)

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ KINH DOANH (TT)

Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh casino và cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 25 Nghị định này, cơ sở kinh doanh casino và cơ sở kinh
doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có trách nhiệm:
1. Ban hành nội quy (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài) quy định về công tác đảm bảo an
ninh, trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy, nổ, niêm yết tại cửa ra vào khu vực
kinh doanh.
2. Kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách, ghi đầy đủ thông tin vào sổ quản lý và lưu bản sao giấy
tờ tùy thân của khách tham gia dịch vụ này.
3. Thống kê số lượng, chủng loại máy trò chơi điện tử có thưởng của cơ sở kinh doanh cung cấp
cho cơ quan Công an có thẩm quyền, kèm theo bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh nguồn gốc,
xuất xứ hợp pháp của các máy đó.
4. Không để những người không thuộc đối tượng được phép vào chơi trò chơi điện tử có thưởng
và casino tại cơ sở kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có
thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh casino.
5. Thông báo ngay cho cơ quan Công an khi phát hiện khách hàng mang theo vũ khí, vật liệu nổ,
công cụ hỗ trợ vào khu vực kinh doanh.
6. Cơ sở hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và cơ sở
kinh doanh casino phải có ít nhất 30% số lượng nhân viên bảo vệ là nhân viên của cơ sở kinh
doanh dịch vụ bảo vệ.