TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ KINH DOANH (TT)

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ KINH DOANH (TT)

Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 25 Nghị định này, cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ có trách
nhiệm:
1. Tuyển chọn, sử dụng nhân viên dịch vụ đòi nợ phải là người không có tiền án về các tội giết
người, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, làm nhục người khác và các tội xâm phạm
sở hữu.
2. Chỉ được hoạt động dịch vụ đòi nợ trong phạm vi pháp luật cho phép và phải có hợp đồng ủy
quyền của chủ nợ.
3. Trong thời hạn 03 ngày trước khi thực hiện hợp đồng đòi nợ, phải có văn bản thông báo cho
Công an xã, phường, thị trấn nơi tiến hành đòi nợ.

4. Khi thực hiện đòi nợ không được sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực và không được sử
dụng các phương tiện làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng.
5. Không sử dụng những người không phải là nhân viên của cơ sở kinh doanh thực hiện việc đòi
nợ.
 Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ đặt cược
Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 25 Nghị định này, cơ sở kinh doanh dịch vụ đặt cược có
trách nhiệm:
1. Ban hành nội quy quy định đảm bảo an ninh, trật tự, niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc của cơ sở
kinh doanh.
2. Không sử dụng nhân viên là những người đang có tiền án về các tội đánh bạc, tổ chức đánh
bạc hoặc gá bạc, cho vay lãi nặng.
3. Thông báo ngay cho cơ quan Công an khi phát hiện người mang theo vũ khí, vật liệu nổ, công
cụ hỗ trợ, chất cháy vào khu vực kinh doanh.