TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM (TT)

TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM (TT)

Trách nhiệm của người lao động Việt Nam khi làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

1. Tuân thủ pháp luật về lao động của Việt Nam.
2. Thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng lao động đã ký kết với tổ chức, cá nhân
nước ngoài.
3. Thực hiện đúng các quy định của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động
Việt Nam đã giới thiệu đến làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nước ngoài khi sử dụng người lao động
Việt Nam
1. Thực hiện đúng quy định của Bộ luật Lao động và các quy định hiện hành.
2. Thực hiện đúng văn bản đề nghị tuyển người lao động Việt Nam và hợp đồng lao động
đã ký kết.
3. Báo cáo tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam về tình hình
tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam 06 (sáu) tháng, hằng năm hoặc đột xuất khi có
yêu cầu.
Trách nhiệm của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt
Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài
1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động Việt Nam và văn bản đề nghị
tuyển người lao động Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2. Tổ chức tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ
chức, cá nhân nước ngoài.
3. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động Việt Nam để đáp
ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân nước ngoài.
4. Báo cáo 06 (sáu) tháng, hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tuyển dụng, quản lý
người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài được quy định như sau:
a) Tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền tuyển, quản lý người lao động Việt
Nam làm việc cho tổ chức; cá nhân nước ngoài báo cáo Bộ Ngoại giao;
b) Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết
định thành lập báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Lao động – Thương binh và
Xã hội nơi trung tâm đặt trụ sở chính;
c) Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương quyết định thành lập báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.