TUYỂN, QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (TT)

TUYỂN, QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (TT)

Tuyển lao động

Việc tuyển người lao động Việt Nam làm việc cho người sử dụng lao động Việt Nam;
làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế (sau đây gọi
chung là khu công nghiệp) theo quy định tại Điều 11 và Khoản 2 Điều 168 của Bộ luật lao động
được quy định như sau:
1. Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm,
doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển người lao động Việt Nam;
2. Người lao động có quyền trực tiếp với người sử dụng lao động hoặc đăng ký tại tổ
chức dịch vụ việc làm để tìm việc làm.

Báo cáo sử dụng lao động
1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải
khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi
đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
2. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi
về lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và
Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn
phòng đại diện.
3. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải báo cáo số lao
động cho thuê lại với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng
đại diện.
4. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách
nhiệm tổng hợp tình hình sử dụng và thay đổi về lao động trong các doanh nghiệp tại địa
phương, báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
5. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm
tổng hợp tình hình sử dụng và thay đổi về lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương, báo
cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Điều 9. Số quản lý lao động
Người sử dụng lao động lập số quản lý lao động, quản lý và sử dụng số theo quy định của
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.