Tỷ giá giao dịch thực tế trong trường hợp vay tiền bằng ngoại tệ theo thông tư 200

vinascVụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán vừa có hướng dẫn cụ thể trước vướng mắc của doanh nghiệp về tỷ giá giao dịch thực tế trong trường hợp vay tiền bằng ngoại tệ.

Hỏi: Công ty chúng tôi có vay tiền bằng ngoại tệ, tiền vay được nhận bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của công ty chúng tôi. Như vậy, theo thông tư 200/2014/TT-BTC thì tỷ giá giao dịch thực tế trong trường hợp này sử dụng là tỷ giá mua hay tỷ giá bán của ngân hàng thương mại?

Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán (Bộ Tài chính) hướng dẫn về vấn đề này như sau:

Tại điểm a khoản 1.3 Điều 69 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định:

Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận nợ phải trả: Là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinh.”

Căn cứ quy định trên khi doanh nghiệp vay tiền bằng ngoại tệ nếu hợp đồng không quy định tỷ giá thanh toán thì doanh nghiệp sẽ sử dụng tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinh.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế quy định tại Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Dịch vụ kế toán