Xử lý hóa đơn đã lập – CV 1043/TCT-CS ngày 23/3/2017

Công văn số 1043/TCT-CS ngày 23/3/2017 về việc xử lý hóa đơn đã lập

Trường hợp Công ty Bạc Liêu nhận thực hiện phần công trình từ Công ty Thái Sơn (nhà thầu chính) thì Công ty Bạc Liêu phải xuất hóa đơn GTGT cho Công ty Thái Sơn đối với những hạng mục, công trình mà nhà thầu chính giao cho nhà thầu phụ thực hiện. Trường hợp Công ty Bạc Liêu đã xuất hóa đơn cho Ban QLDA thì Công ty Bạc Liêu và Ban QLDA lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai (04 số hóa đơn của các lần nghiệm thu công trình), biên bản thu hồi phải ghi rõ lý do thu hồi hóa đơn, Công ty Bạc Liêu gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai. Đồng thời Công ty Bạc Liêu lập lại hóa đơn mới cho Công ty Thái Sơn đối với những hạng mục, công trình mà Công ty Thái Sơn giao cho Công ty Bạc Liêu thực hiện theo quy định, hóa đơn này thay thế cho 04 hóa đơn đã xuất cho Ban QLDA. Ban QLDA không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với 04 số hóa đơn lập sai nêu trên. Việc thanh toán theo những hình thức phù hợp với quy định của pháp luật về thanh toán trong đó có thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba cũng đã được nêu rõ tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên.