XỬ LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU

XỬ LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU


Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên
bố hợp đồng lao động vô hiệu từng phần, người sử dụng lao động và người lao
động phải sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng
lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định của pháp luật.
2. Trong thời gian từ khi tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu từng phần đến
khi hai bên sửa đổi, bổ sung phần nội dung bị tuyên bố vô hiệu thì quyền và lợi ích
của người lao động được giải quyết theo quy định của nội quy lao động, thỏa ước
lao động tập thể (nếu có) và quy định của pháp luật về lao động.
Hợp đồng lao động vô hiệu có tiền lương thấp hơn so với quy định của pháp
luật về lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng thì hai
bên thỏa thuận lại theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Người sử dụng lao động có

trách nhiệm hoàn trả phần chênh lệch giữa tiền lương đã thỏa thuận với tiền lương
trong hợp đồng lao động vô hiệu theo thời gian thực tế làm việc của người lao
động nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Khởi kiện hoặc khiếu nại đối với quyết định tuyên bố hợp đồng
lao động vô hiệu

Trường hợp không đồng ý với quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu
thì người sử dụng lao động hoặc người lao động tiến hành khởi kiện tại Tòa án
hoặc khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.