XỬ LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU (TT)

XỬ LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU (TT)

Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố hợp
đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người ký kết hợp đồng lao động không đúng
thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước về lao động nơi doanh nghiệp đóng trụ sở
chính có trách nhiệm hướng dẫn các bên ký lại hợp đồng lao động.
2. Hợp đồng lao động có toàn bộ nội dung của hợp đồng trái pháp luật bị hủy
bỏ khi có quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ.
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên
bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do toàn bộ nội dung của hợp đồng quy định
quyền lợi của người lao động thấp hơn so với quy định của pháp luật về lao động,
nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng thì người sử dụng lao
động và người lao động có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động mới theo quy
định của pháp luật về lao động.
Trong thời gian từ khi tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ đến khi
hai bên giao kết hợp đồng lao động mới thì quyền và lợi ích của người lao động
được giải quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này.
4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên
bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do công việc mà hai bên đã giao kết trong
hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm, người sử dụng lao động và người
lao động có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định của pháp
luật về lao động.
Trường hợp không giao kết được hợp đồng lao động mới thì người sử dụng
lao động có trách nhiệm trả cho người lao động một khoản tiền do hai bên thỏa
thuận nhưng ít nhất cứ mỗi năm làm việc bằng một tháng lương tối thiểu vùng do
Chính phủ công bố tại thời điểm có quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu
toàn bộ.
5. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên
bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do nội dung của hợp đồng lao động hạn chế
hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao
động, người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm giao kết hợp đồng
lao động mới theo quy định của pháp luật về lao động.