XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 Quy định chung về xử phạt vi phạm hành chính

1. Chương VII của Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt,
biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh
trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược.
2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh đặt cược có các hành vi vi phạm
hành chính trong những lĩnh vực khác theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác sẽ
bị xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định của pháp luật có liên quan.
Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả
1. Hình thức xử phạt chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược bao gồm:
a) Cảnh cáo;
b) Phạt tiền.
Mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược
tối đa là 100.000.000 đồng, đối với tổ chức tối đa là 200.000.000 đồng.
Mức xử phạt bằng tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này là
mức xử phạt đối với tổ chức trừ trường hợp quy định tại Điều 55 của Nghị định này chỉ áp dụng
riêng đối với cá nhân.
Mức xử phạt đối với cá nhân bằng 1/2 lần mức phạt tiền tổ chức đối với cùng hành vi vi phạm.
2. Hình thức xử phạt bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược:

Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược có thời hạn.
3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tùy theo tính chất,
mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc
phục hậu quả sau:
a) Buộc đính chính thông tin đã cung cấp, công bố không đầy đủ, không chính xác;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính.