XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (TT)

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (TT)

Hành vi vi phạm quy định về xây dựng, ban hành và công bố Điều lệ đua và Thể lệ đặt cược

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Không gửi Thể lệ đặt cược tới các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Điều 9 của
Nghị định này;
b) Không gửi Điều lệ đua tới Hội đồng giám sát cuộc đua theo quy định tại Điều 25 của Nghị
định này.
2. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm
sau:
a) Không công bố công khai Thể lệ đặt cược theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này;
b) Không công bố công khai Điều lệ đua theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này.
3. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm
sau:
a) Không xây dựng và ban hành Thể lệ đặt cược theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này;
b) Không xây dựng và ban hành Điều lệ đua theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 06 tháng đến 12
tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều này.

Hành vi vi phạm quy định về điểm bán vé đặt cược cố định
1. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập các điểm bán vé
đặt cược cố định trái với quy định tại Điều 14 của Nghị định này.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính quy định tại Điều
này.