XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (TT)

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (TT)

Hành vi vi phạm quy định về tổ chức đua ngựa, đua chó

1. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm các quy định về
ngựa đua, chó đua, nài ngựa và Trọng tài theo quy định tại Nghị định này.
2. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm các điều kiện về
tổ chức đua ngựa, đua chó theo quy định tại Điều 24 của Nghị định này.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 03 tháng đến 06
tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.
Hành vi vi phạm quy định về công bố, cung cấp thông tin
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đối với hành vi công bố, cung cấp thông tin không
đầy đủ, không chính xác.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc đính chính thông tin đã công bố, cung cấp không đầy đủ, không chính xác đối với hành vi
vi phạm hành chính quy định tại Điều này.
Hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng;

b) Không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới;
c) Không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền;
d) Không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng
chính trị;
đ) Không rà soát khách hàng theo các danh sách cảnh báo trước khi thiết lập giao dịch;
e) Không báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ
khủng bố.
2. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm
sau:
a) Không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ
tài sản khi có quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
b) Không xây dựng và ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền;
c) Tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 03 tháng đến 06
tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.