QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, KIỂM TRA, THANH TRA

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, KIỂM TRA, THANH TRA

Chính phủ

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về kinh doanh đặt cược.
2. Giao Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Chính phủ quyết định về việc ban hành chính sách
quản lý hoạt động kinh doanh đặt cược theo thẩm quyền.
Thủ tướng Chính phủ
Quyết định lựa chọn một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thí điểm kinh doanh đặt
cược bóng đá quốc tế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 của Nghị định này.
Bộ Tài chính
Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh đặt
cược, bao gồm:
1. Nghiên cứu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách quản lý hoạt động kinh
doanh đặt cược.
2. Ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh đặt cược
theo thẩm quyền.
3. Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt
cược.
4. Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về kinh doanh đặt cược trong phạm vi
quyền hạn quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đối với hoạt động
kinh doanh đặt cược theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra hoạt động đầu tư của dự án có mục tiêu kinh
doanh đặt cược theo quy định của pháp luật đầu tư.

2. Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc xem xét, có ý kiến đối với việc cấp, điều chỉnh, gia hạn
và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược.
3. Phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương trong việc quản lý, giám sát, kiểm tra
hoạt động kinh doanh đặt cược.