BCTC

Báo cáo tài chính là gì? Báo cáo tài chính chi tiết

Báo cáo tài chính là gì?

Là các thông tin kinh tế được người dùng trình bày theo các dạng biểu đồ. Nhằm cập nhật thông tin về tình trạng tài chính. Tình trạng kinh doanh và các dòng tiền của doanh nghiệp. Có 2 dạng báo cáo tài chính tổng và báo cáo tài chính hợp nhất.

Bộ BCTC gồm những gì mới đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, quản lý của cơ quan Nhà nước và hữu ích cho người sử dụng trong việc đưa ra hướng đi kinh thế.

BCTC

Báo cáo dành cho cơ quan thuế

Các tờ khai toán thuế: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính: Bảng kế toán, kết quả hoạt động doanh nghiệp, lưu chuyển nguồn tiền, cân bằng tài khoản.

Phụ tục đi kèm: Thuyết minh, tình hình nghĩa vụ với nhà nước.

Nội dung

Báo cáo phải cung cấp những thôn tin cơ bản: tài sản, nợ vốn chủ doanh nghiệp, chi phí, thuế, tài sản liên quan, nguồn tiền ra vào,…

Ngoài những thông tin trên, doanh nghiệp cũng cung cấp các thông tin tần thiết “Thuyết minh BCTC” để giải trình về chỉ tiêu đã phản ánh trên báo cáo tài chính tổng hợp. Kế toán áp dụng ghi nhận nghiệp vụ kinh tế: Chế độ, hình thức, nguyên tác,…

Kỳ báo cáo

Theo năm

Các doanh nghiệp lập BCTC theo kỳ là năm dương lịch hoặc là 12 tháng tròn sau khi thông báo cơ quan thuế. Đới với trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp có quyền thay đổi ngày kết thúc kỳ dẫn đến vược  lập báo cáo cho một kỳ đầu tiên hay cuối năm có thể bị ngắn hơn hoặc hơn 12 thang nhưng không vượt qua 15 tháng.

Theo giữa niên độ

Là mỗi quý trong năm tài chính (không tính quý IV).

Kỳ khác

Doanh nghiệp có thể lập theo kỳ khác (tuần, tháng, 9 tháng,…). Theo yêu cầu pháp luật Nhà nước và công ty mẹ hoặc chủ sở hữu.

Đơn vị bị chia, tách, hợp lại, chuyển đổi quyền sở hữu, phá sản, hết hoạt động,…

Thời kì nộp báo cáo

– Tối đa là ngày thứ 90, từ lúc kết thúc năm dương lịch hoặc tài chính.

Ví dụ: Thời hạn nộp báo cáo năm 2016 thì chậm nhất là 31.3.2017. Thời hạn nộp cũng là thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Thời hạn hồ sơ quyết toán thuế đối với doanh nghiệp bị chia, tách,… Chấp dứt thoạt động chậm nhất là 45 ngày. Bắt đầu từ ngày có quyết định việc doanh nghiệp tiến hành chia, tách, hợp lại, chấm dứt hoạt động.

Báo cái tào chính hợp nhất là gì?

Là  báo cáo tài chính của một doanh nghiệp lớn. Được báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo được lập dựa vào cơ sở hợp nhất của báo cáo công ty mẹ và các công ty chi nhánh.

Báo cáo tài chính hợp nhất

Mục tiêu của báo cáo tài chính hợp nhất

Tổng hợp và báo cáo một cách tổng quát, tất cả tình trạng tài sản, nợ, nguồn vốn của chủ sở hữu tại thời gian kết thức năm. Kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển dòng tiền trong năm của tập đoàn.

Cung cấp báo cáo kinh tế tài chính cho việc xem xét tình hình kinh doanh, khả năng phát triển của tập đoàn. Tổng công ty trong năm đã qua tài chính và dự báo trong tương lai.

Là điểm quan trọng  trong các quyệt định về quản lý, vận hành hoạt động và kế hoạch đầu tư lâu dài.

Hệ thống báo cáo hợp nhất

Gồm báo cáo tài chính hợp nhất của năm và giữa niên độ.

Trong đó biểu đồ sau: Cân đối kế toán, báo cáo tình trạng kinh doanh, lưu chuyển dòng tiền,…

Đối tượng cần báo cáo

Toàn bộ công ty mẹ năm quyền hơn 50% biểu quyết ở công ty con. Là sở hữu trực tiếp hoặc gián tiệp qua công ty con khác.

Toàn bộ tổng công ty nhà nước lập và đang hoạt động dựa trên mô hình có công ty con phải theo. Nộp báo cáo theo quy định pháp luật kế toán Nhà nước.

Thời kỳ nộp và công bố

Báo cáo phải lập và nộp trong cuối kỳ kế toán cho cơ quan Nhà nước có thầm quyền xem quy dịnh chấm là ngày thứ 90 từ ngày kết thúc năm.

Thời kỳ công bố trong 120 ngày từ ngày hết năm tài chính

>>> Xem thêm: Cách đọc báo cáo tài chính đơn giản và nhanh nhất, cách làm báo cáo theo thông tư 133 trên HTKK

Các tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *